“ගංවතුර නවත්තන බැම්ම මිසක්, අපිට ඕනේ දේශපාලකයන්ගේ බත් පැකට් නෙමෙයි”

“ගංවතුර නවත්තන බැම්ම මිසක්, අපිට ඕනේ දේශපාලකයන්ගේ බත් පැකට් නෙමෙයි”
#A5_Citizen_Council

POPULAR

Recent articles