“වාහන, වරදාන වලට නෙමෙයි, තමන්ට දානේ වේල දෙන අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙනුයි භික්ෂූවක් දේශපාලනය කළයුත්තේ”

“වාහන, වරදාන වලට නෙමෙයි, තමන්ට දානේ වේල දෙන අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙනුයි භික්ෂූවක් දේශපාලනය කළයුත්තේ” – දේවාලේහිඳ අජිත හිමි
Q5 with Chathura – 23/05/2020

POPULAR

Recent articles