රතුපාට ඉතිහාසයේ ටී. අන්ද්‍රාදි හමුවිය | 01 to 01 | Ep 18

ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික ඉතිහාසයේ දේශපාලන ක්‍රියාදරයෙක්, වෘත්තීය සටන් නායකයෙක් හා විශිෂ්ට පරිවර්ථකයෙක් වන ටී. අන්ද්‍රාදි මහතා සමඟ කරන ලද 01 to 01 වැඩසටහන.

POPULAR

Recent articles