ට්‍රෝජන් කාන්තාවෝ – POV ART | A5

ට්‍රෝජන් කාන්තාවෝ – POV ART | A5

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක විසින් නිර්මාණය කළ ට්‍රෝජන් කාන්තාවෝ වේදිකා නට්‍යය 2020 ප්‍රේක්ෂා නාට්‍ය උළෙලේ ප්‍රේක්ෂාවට පුර්වයෙන් POV ART කැමරාවට සම්මුඛව…

POPULAR

Recent articles