පාංශු ගැන interesting කතාබහක් !

පාංශු ගැන interesting කතාබහක් !

ලාංකීය දේශපාලන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක නිමේශයක් පදනම් කරගත් පාංශු චිත්‍රපටය ආශ්‍රයෙන් භූපති නලීන් සහ විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම් සමඟින් ඩබ්ලිව් ජයසිරි ගැඹුරු සංවාදයක !

POPULAR

Recent articles