හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .25 ]

A5 N E W S | #25 _ 05 _ 2020

# මැතිවරණය පැවැත්වීමට රට සූදානම්ද?

# කොරෝනා හමුවේ රටේ ආර්ථිකය

# UNP අර්බුදය

# ඇරෙන රටට සෞඛ්‍ය අංශ වලින් අවවාද !

# රැකියා අහිමිවීම් නිසා අර්බුද !

# රුසියාව සහ චීනයට ඇමරිකාවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් !

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/…/UCclzQ9EPOBAU

POPULAR

Recent articles