ආණ්ඩුවෙන් තක්සේරුවක් රනිල් ඉල්ලයි !

ආණ්ඩුවෙන් තක්සේරුවක් රනිල් ඉල්ලයි !

වර්තමාන ආර්තික තත්ත්වය පිළිබඳවත් අනාගත ආර්තික අභියෝග ජයගැනීම පිලිබඳවත්, නිවැරදි තක්සේරුවක් සිදු කර සැලසුම් වාර්තාවක් සකස් කරන ලෙස හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles