හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.18 ]

N E W S #18 – 04 – 2020

# දිනෙක කොරෝනා තතු විත්ති
# බීජ සහ පොහොර ඕනෑකර තිබේ !
# අගමැති මාධ්‍ය නිවේදනයෙන්
# ආර්ථික අර්බුදයේ හෙට සහ IMF

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ?view_as=subscriber

POPULAR

Recent articles