හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.06 ]

හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත N E W S 06 – 04 – 2020

#COVIDー19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles