කිරිපිටි මිල යළිත් ඉහලට

දේශීය කිරි පිටි මිල ඉහළ දැමීමට කිරිපිටි නිෂ්පාදනකයන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව දේශීය කිරිපිටි 450g පැකට්ටුවක් රුපියල් 125කින් ඉහළ දමා ඇති අතර රුපියල් 850ක්ව පැවති 450g කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 975 ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

කෙසේ වුවද මේ වන විටත් වෙළෙඳපොල තුළ දේශීය කිරිපිටි කිලෝවේ පැකට් හිඟයක් ඇති බව වාර්තා වනවා.

POPULAR

Recent articles