පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරියේ සභාපති අස්වීමේ ලිපිය භාරදෙයි

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

POPULAR

Recent articles