“අලුත් අවුරුද්ද වනවිට ඉන්ධන නැතැයි කීම අමූලික බොරුවක්” – රෝහිත අබේගුණවර්ධන

අලුත් අවුරුද්ද වනවිට ඉන්ධන නැතැයි කව්රුන් හෝ කියන්නේනම් එය අමූලික බොරුවක් බව වරාය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන පවසනවා.

මේ වන විටත් රටට අවශ්‍ය ඉන්ධන නෞකා පැමිණ තෙල් ගොඩ බා අවසන් කර ඇති අතර තවත් ඇනවුම් කරන ලද නෞකා එමින් සිටින බව ඔහු කියනවා.

POPULAR

Recent articles