ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තෙල් සංස්ථාවෙන් ඉල්ලීමක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව රජයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ බව එහි සභාපති ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. ඩී. සුමිත් විජේසිංහ කියා සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles