ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

19.09.2021 දින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් කළ ප්‍රකාශයේ කොටසකි.

POPULAR

Recent articles