සරත් වීරසේකර වැඩ පෙන්නන්න පොඩි ළමයි ඇරස්ට් කරනවා – මම ශනක්‍යන් රාසමානික්කම්

සරත් වීරසේකර වැඩ පෙන්නන්න පොඩි ළමයි ඇරස්ට් කරනවා
පුළුවන් නම් ගිහින් ගල්කිස්ස ස්ටේෂමේ චීන බෝඩ් එක ගලවල පෙන්වන්න
– මම ශනක්‍යන් රාසමානික්කම්

POPULAR

Recent articles