හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.05.0 2]

A5 N E W S #02 – 05 – 2020

# කොරෝනා රෝගීන් ගණන 702 දක්වා ඉහළට
# රත්තරන් ඇමතිගේ නැව්ගත මුදල් කතාව
# අනුර මැ කො හමුවෙන් පසුව කී කතාව

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles