හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.13 ]

N E W S 13 – 04 – 2020

# අළුත් අවුරුදු පණිවිඩ
# කොවිඩ් 19 සහ අද
# යාල්පානම් කුසගිනි

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ?view_as=subscriber

POPULAR

Recent articles