දියවන්නාවේ මාළු බෑම වැඩි වෙයි

ආර්ථික අහේනිය හේතුවෙන් අධි ආරක්ෂක කලාපයන්හි ජලාශ වල අනවසරයෙන් මාලු ඇල්ලීම වැඩි වී ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුව අවට අධිආරක්ෂක දියවන්නා ජල තීරයේ අනවසරයෙන් මාළු ඇල්ලීමද වැඩිවී ඇති අතර මෙම තත්වය වහාම වැලැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

මෙහි මූලික පියවරක් ලෙස දියවන්නා ජල තීරයෙහි බොහෝ ස්ථානවල අධි ආරක්ෂක කලාප බවට දැක්වෙන නාම පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරමින් ඇති බව ආරක්ෂක අංශ ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියා.

POPULAR

Recent articles