ජල ගාස්තුව ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ජල ගාස්තුව ඉහළ දැමීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල විසින් අදාළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බවයි කියන්නේ. එම යෝජනාව අනුව ජල ගාස්තුවේ සිදුවන ඉහල දැමීම ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතයි.

POPULAR

Recent articles