සතොසට නව සභාපතිවරයෙක්

සතොස නව සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු උප සභාපති නීතිඥ තුෂාර දිසානායක පත් කර තිබෙනවා.

හිටපු සභාපති වෙනුර ගුණවර්ධන වැඩ තහනමකට ලක් වීමෙන් පසු හිස් වූ සභාපති තනතුරට උප සභාපතිවරයා පත් කර ඇත.

POPULAR

Recent articles