සමාජ මාධ්‍ය වාරණයත් රිවර්ස් කරයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ඉල්ලීම මත බව කියමින් සමාජ මාධ්‍ය සීමා කිරීමේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගය අද (03) සවස 3.30 ට ඉවත් කිරීමට පියවර ගත්තා. ඒ බව තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles