මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 80%ටම ගිනි අවි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 80% පමණ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගිනි අවි (පිස්තෝල) ලබාගෙන ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙනවා.

සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට සිය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගිනි අවියක් සිය නිල බලයෙන් හිමි වන අතර බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන් විවිධ හේතු මත පසුගිය කාලයේදී එම ගිනි අවිය ලබා ගෙන තිබුණේ නැහැ.

කෙසේ වුවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාස වලට එල්ලවූ ප්‍රහාර වලින් පසුව මන්ත්‍රීවරුන් බොහෝ පිරිසක් ගිනි අවි ලබා ගැනීමට අයදුම්පත් යොමුකළ බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් මන්ත්‍රීවරුන් බොහෝ පිරිසකට එම ගිනි අවිය දැනටමත් නිකුත් කරනු ලැබ තිබෙනවා.

POPULAR

Recent articles