“බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අයිතිකාරයා තමයි හෙට අපේ රටේ ආණ්ඩු තීරණය කරන්නේ ” අනුර කුමාර දිසානායක

“බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අයිතිකාරයා තමයි හෙට අපේ රටේ ආණ්ඩු තීරණය කරන්නේ”

– අනුර කුමාර දිසානායක

19.09.2021 දින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් කළ ප්‍රකාශයේ කොටසකි.

POPULAR

Recent articles