මේ යන විදියට ගියොත් තුන්වෙනි රැල්ලත් එන්න පුළුවන් – විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත අබේසේන

මේ යන විදියට ගියොත් තුන්වෙනි රැල්ලත් එන්න පුළුවන් –

රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත අබේසේන…

POPULAR

Recent articles