මාතෘකා මවන ආණ්ඩුව

මාතෘකා මවන ආණ්ඩුව

ආණ්ඩුව මේ වනවිට රටේ ජනතාවගේ පීඩනය අමතක කර බලය ලබාගැනීමේ උවමනාවෙන් විවිධ මාතෘකා මවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.

මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අකිල විරාජ් කාරියවසම් අද මේ බව සඳහන් කළා.

POPULAR

Recent articles