තොන්ඩමන් ගැන අප මෙසේ කියමු !

තොන්ඩමන් ගැන අප මෙසේ කියමු !
අභාවප්‍රාප්ත වූ ලංකා කම්කරු කොග්‍රස් නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාට A5 නිව්ස් අප අපගේ බලවත් කණගාටුව පළකර සිටිමු !

POPULAR

Recent articles