හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.28 ]

N E W S #28 – 04 – 2020

# කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 600 සීමාව ඉක්මවයි ..

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles