කළු ගල් කර්මාන්තය සහ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය

කළු ගල් කර්මාන්තය සහ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය

රජය විසින් නව බදු ප්‍රතිපත්තිය යටතේ නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය නිසා එම කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව ජිවත් වූ බොහෝ දෙනෙකුගේ ජිවනෝපාය තත්වය අර්බුදයට… නාමල් කරුණාරත්න කියයි

POPULAR

Recent articles