සජිත් ප්රෙමදාගේ බිරිඳ විරෝධතාවයක

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රෙමදාගේ බිරිඳ වන ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මියට අයත් කොළඹ 07, මේට්ලන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට් හි පිහිටි Jaal Salon රුපලාවන්‍ය සහ සත්කාර මධ්‍යස්ථානය පිහිටි දේපළ එහි නියම හිමිකරුවන් වෙත නැවත ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් එය ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

POPULAR

Recent articles