වල් නාශක ආනයනයට අවසර

ග්ලයිෆොසේට් වල් නාශකය ආනයනය සඳහා පණවා තිබූ සීමා ලිහිල් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පූර්ණ අධීක්ෂණයක් යටතේ ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට අවසර හිමිවනවා.

ගොවීන්ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි රැසක් සලකා බලා ඒ සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්තේ, ජනාධිපතිවරයා විසිනුයි.

මීට පෙර ගල්යිපොසෙට් ආනයනයට රජය අවසර දී තිබුණේ තේ වගාව සඳහා පමණක් වනවා.

POPULAR

Recent articles