රියැදුරු බලපත්‍රයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුත් ඉහළට

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ලබන 08 වැනි දා සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රියැදුරු බලපත්‍ර සඳහා නව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 1500/- දක්වා ඉහළ දැමීමට නියමිතයි.

මේ සම්බන්ධ වන මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,

POPULAR

Recent articles