හෙට (01) සිට පුවත්පත්වල මිල ඉහළට

ප්‍රවාහන හා මුද්‍රණ වියදම් සහ කඩදාසි මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් පුවත්පත්වල මිල හෙට (01) සිට ඉහළ දැමීමට පුවත්පත් සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා.

එම සමාගම් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ හෙට (01) සිට දිනපතා පුවත්පතක මිල රුපියල් 50 ක් දක්වා ඉහළ දමන බවයි.

POPULAR

Recent articles