සතොසෙන් පරිප්පුවලට සීමාවක්

ලංකා සතොස මගින් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන පරිප්පු ප්‍රමාණය 500g දක්වා සීමා කර තිබෙනවා.

මෙයට අමතරව හාල් උපරිම 5Kg ක්, සීනි උපරිම 2Kg , සැමන් උපරිම ටින් එකක් හා පොල්ගෙඩි උපරිම තුනක් වශයෙන් භාණ්ඩ අළෙවිය සීමා කර ඇතැයි ද පාරිභෝගිකයින් සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ බොහෝ ලංකා සතොස අලෙවිසැල් වල සීමා කර ප්‍රමාණයට හෝ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නොමැති බවයි.

මිල දර්ශණය පමණක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබුනත් සතොස ශාඛා මගින් මිලදී ගැනීමට භාන්ඩ නොතිබූ බවත් පාරිභෝගිකයින් පෙන්වා දෙනවා.

සම්බා 1Kg ක් රුපියල් 130ක්, සුදු සහ රතු කැකුලු 1Kg ක් රුපියල් 105ක්, සුදු සීනි රුපියල් 130 ක්, දුඹුරු සීනි රුපියල් 158ක්, රතු පරිප්පු 1Kg ක් රුපියල් 360ක් ආදි ලෙස සතොස අළෙවි සැල් මගින් භාන්ඩ අළෙවි කරනු ලබනවා.

POPULAR

Recent articles