උද්ධමනය ඉතිහාසගත ලෙස ඉහලට

මෙරට උද්ධමනය 17.5%දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා. මෙරට ඉතිහාසයේ වාර්තා කළ ඉහළතම උද්ධමන ප්‍රතිශතය එයයි.

පසුගිය ගණනය කිරීමේ දී මෙරට උද්ධමනය 16.8%ක් බවයි වාර්තා වුණේ.

POPULAR

Recent articles