සන්ධානයක් හදන්න කියු විට පක්ෂයක් හැදු කෙනෙක් !

සන්ධානයක් හදන්න කියු විට පක්ෂයක් හැදු කෙනෙක් !

සන්ධානයක් හදන්න කියු විට පක්ෂයක් හැදු
කෙනෙකුට පක්ෂයකට හෝ රටකට නායකත්වයක්
දිය නොහැකි බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සමන්
රත්නප්‍රිය පවසනවා.

දේශපලන පක්ෂ නියෝජිතයින් මහ මැතිවරණය
උණුසුම් කළ තතු සමඟ දේශපාලන වේදිකාවේ
අහන ඇහෙන කථා ….

#A5_News_SriLanka

එක්වන්න රාත්‍රී 8.30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles