හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.08 ]

N E W S 08 – 04 – 2020

# ගෙවුණු දින කොරෝනා තතු
# දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු, පලතුරු සහ ජාතික ආහාර වැඩපිළිවෙල

#COVIDー19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka
එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles