හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.03.30 ]

හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත N E W S 30 – 03 – 2020

# කොරෝනා දෙවන මරණයත් වාර්තා වේ

# උතුරු කොරෝනා විත්ති

# පවුල තුළ ගෙවෙන දවස් සහ කොරෝනා

# දඹුල්ලේ එළවලු අර්බුදය

# පරිභෝහික අයිතිවාසිකම් හා හෙට දිනය

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles