”පාදෙණිය තමයි වගකියන්න ඕනේ” – GMOA

මෑත කාලයේ දී සිදුවූ මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයේ පරිහානියට වගකිව යුතු වන්නේ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ (GMOA) ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ පවසන්නේ.

ඒ හැර ඊට තම සංගමය වගකිවයුතු නැති බවයි ඔහුගේ අදහස වන්නේ.

වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය තම සංගමයේ සභාපතිවරයාව සිටි කාලයේදී සංගමය තුළ ප්‍රශ්න රැසක් ඇති වූ බව වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ කියනවා. පසුගිය කාලයේ තම සංගමය සිදු කළේ වෛද්‍ය වෘත්තිය සමිතියකට අදාළ නැති වැඩ බව පවසන GMOA ලේකම්වරයා ඒ හේතුවෙන් අද වනවිට මුළු රටකටම වන්දි ගෙවන්නට සිදුව ඇතැයි සඳහන් කරනවා.

වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ යනු වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධුරය දරද්දී එම සංගමයේ සංස්කාරක ධුරය දැරූ අයයි.

POPULAR

Recent articles