වයස 05 ට අඩු ළමයි ඉන්නවා නම් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය හමුවෙන්න

පසුගිය මාසයේදී බර කිරීමට ලක් කළ මෙරට අවුරුදු 05ට අඩු දරුවන් අතරින් 14.6% ක් අඩු බර දරුවන් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය කෞෂල්‍යා කස්තුරිආරච්චි දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් සිටි නම් ළඟම ඇති පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය හමුවී දරුවාග් උස, බර, දිග මැනගන්නා ලෙසයි.

දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගත් විට අඩු බර දරුවන්ගේ වාර්තා කිරීම වැඩිම ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙනුයි.

දෙවනුව වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් හා තෙවනුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන බව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය කෞෂල්‍යා කස්තුරිආරච්චි පෙන්වා දෙනවා.

POPULAR

Recent articles