විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝ කෙරේ

අද (23) සිට 25 දක්වා පැය 2 විනාඩි 20 ක විදුලිය කප්පාදුවකට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම (PUCSL) විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව A – W දක්වා කාණ්ඩවලට අයත් ප්‍රදේශවලට දිවා කාලයේදී පැය 01 හා රාත්‍රියේ පැය 01 විනාඩි 20ක් ලෙස විදුලිය කප්පාදු කරනු ලැබෙනවා.

POPULAR

Recent articles