නිමල් ලන්සා ඉල්ලා අස්වෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඔහු ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයේ කටයුතු කළා.

POPULAR

Recent articles