අනුර පාර්ලිමේන්තුවේදී වැදි බසින් කී කතාව

“අවසන් රුකං පොජ්ජ පට ඇරපු දින
දින පොජ්ජේදී මිනිස් ගජ්ජුන්ට තේරුම් පොජ්ජ මන්ද වෙයි”
අනුර පාර්ලිමේන්තුවේදී වැදි බසිනුත් කියයි.

POPULAR

Recent articles