කොළඹට මොකක් වෙයිද? | වෛද්‍ය රුවන් විජේමුණි | HARD FOCUS | Ep 04

කොළඹට මොකක් වෙයිද? | වෛද්‍ය රුවන් විජේමුණි | HARD FOCUS | Ep 04

මේ වනවිට වැඩිම කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන කොළඹ නගරයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව කොළඹ මහා නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය භාර ප්‍රධාන නිලධාරියා වන වෛද්‍ය රුවන් විජේමුණි මහතා සමඟින් කරන ලද HARD FOCUS වැඩසටහන

POPULAR

Recent articles