27 C
Colombo
Monday, September 27, 2021

More Video News

Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA " ගෝඨාභයට අමතක වූ පාස්කු ගැන අලුත්ම හෙළිදරව්ව " - 26.09.2021
01:07:03
Video thumbnail
"බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අයිතිකාරයා තමයි හෙට අපේ රටේ ආණ්ඩු තීරණය කරන්නේ " අනුර කුමාර දිසානායක
18:11
Video thumbnail
කෘෂිකර්මාන්තය නංවන්න මහින්ද අයියා පොහොර නිකන් දෙනවා කියූ හැටි ගැන අනුර කියයි
26:43
Video thumbnail
ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්
05:39
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA " බය වෙන්න එපා . ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා " - 19.09.2021
01:10:02
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA හැමදේම වනසපු ආණ්ඩුවේ සතියක් ! - 12.09.2021
01:11:01
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA සෞඛ්‍ය සේවාවේ සංවේදී කතා ! - 05.09.2021
01:07:24
Video thumbnail
කොරෝනා සමය තුළ මහජන ඒකරාශිවීම්
04:26
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA - 29.08.2021 - අවුරුද්දක ආණ්ඩුවේ ගෝරි ගොඩයි !
01:05:50
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA - 22.08.2021 - මේ ආණ්ඩුවත් බුද්ධි අංශ බිඳලා !
55:20
Video thumbnail
පසුගිය 2021 පෙබරවාරි මස මෙසේ සිදුවිය
04:16
Video thumbnail
LIVE : KINIHIRA - 15.08.2021 - ජනතාව කඩසාප්පු වසයි !!
01:05:36
Video thumbnail
වම් ඉවුරේ මහලේකම්වරයා | ටිල්වින් සිල්වා | 01 TO 01 | EP 23
01:00:14
Video thumbnail
මේකෙන් පුළුල් වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය නෙමේ. මෙය සම්පුර්ණයෙන් විකාරසහගත ආයතන පද්ධතියක්
06:30
Video thumbnail
කලාව රසවිදින්න නිරවුල් චින්තනයක් සහිත සීමානොවූ මිනිහෙක් අවශ්‍යයි. ඔහු නැති වුවහොත් පැවැත්මක් නැහැ
05:51

Latest Video News

Muons: ‘Strong’ evidence found for a new force of nature

Must read

From sticking a magnet on a fridge door to throwing a ball into a basketball hoop, the forces of physics are at play in every moment of our lives.

All of the forces we experience every day can be reduced to just four categories: gravity, electromagnetism, the strong force and the weak force.

Now, physicists say they have found possible signs of a fifth fundamental force of nature.

The findings come from research carried out at a laboratory near Chicago.

The four fundamental forces govern how all the objects and particles in the Universe interact with each other.

For example, gravity makes objects fall to the ground, and heavy objects behave as if they are glued to the floor.

The UK’s Science and Technology Facilities Council (STFC) said the result “provides strong evidence for the existence of an undiscovered sub-atomic particle or new force”.

But the results from the Muon g-2 experiment don’t add up to a conclusive discovery yet.

Scientists say they have found “strong evidence” for the existence of a new force of nature

There is currently a one in a 40,000 chance that the result could be a statistical fluke – equating to a statistical level of confidence described as 4.1 sigma.

A level of 5 sigma, or a one in 3.5 million chance of the observation being a coincidence, is needed to claim a discovery.

Prof Mark Lancaster, who is the UK lead for the experiment, told BBC News: “We have found the interaction of muons are not in agreement with the Standard Model [the current widely-accepted theory to explain how the building blocks of the Universe behave].”

The University of Manchester researcher added: “Clearly, this is very exciting because it potentially points to a future with new laws of physics, new particles and a new force which we have not seen to date.”

The finding is the latest in a string of promising results from particle physics experiments in the US, Japan, and most recently from the Large Hadron Collider on the Swiss-French border.

Prof Ben Allanach, from Cambridge University, who was not involved with the latest effort, said: “My Spidey sense is tingling and telling me that this is going to be real.

Map of Illinois

“I have been looking all my career for forces and particles beyond what we know already, and this is it. This is the moment that I have been waiting for and I’m not getting a lot of sleep because I’m too excited.”

The experiment, based at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) in Batavia, Illinois, searches for signs of new phenomena in physics by studying the behaviour of sub-atomic particles called muons.

There are building blocks of our world that are even smaller than the atom. Some of these sub-atomic particles are made up of even smaller constituents, while others can’t be broken down into anything else (fundamental particles).

The muon is one of these fundamental particles; it’s similar to the electron, but more than 200 times heavier.

The Muon g-2 experiment involves sending the particles around a 14-metre ring and then applying a magnetic field. Under the current laws of physics, encoded in the Standard Model, this should make the muons wobble at a certain rate.

Instead, the scientists found that muons wobbled at a faster rate than expected. This might be caused by a force of nature that’s completely new to science.

Fermilab
image captionBased on a 2,700-hectare site near Chicago, Fermilab is America’s premier particle physics lab

No one yet knows what this potential new force does, other than influence muon particles.

Theoretical physicists believe that it might also be associated with an as-yet undiscovered sub-atomic particle. There is more than one concept for what this hypothetical particle might be. One is called a leptoquark, another is the Z’ boson (Z-prime boson).

Last month, physicists working at the LHCb experiment at the Large Hadron Collider described results that could point to a new particle and force.

Dr Mitesh Patel, from Imperial College London, who was involved with that project, said: “The race is really on now to try and get one of these experiments to really get the proof that this really is something new. That will take more data and more measurements and hopefully show evidence that these effects are real.”

Prof Allanach has given the possible fifth force various names in his theoretical models. Among them are the “flavour force”, the “third family hyperforce” and – most prosaic of all – “B minus L2”.

Spiral galaxy
image captionThere are many puzzles about the Universe that we can’t currently explain

In addition to the more familiar forces of gravity and electromagnetism (which is responsible for electricity and magnetism), the strong and weak forces govern the behaviour of sub-atomic particles.

A fifth fundamental force might help explain some of the big puzzles about the Universe that have exercised scientists in recent decades.

For example, the observation that the expansion of the Universe was speeding up was attributed to a mysterious phenomenon known as dark energy. But some researchers have previously suggested it could be evidence of a fifth force.

Dr Maggie Aderin-Pocock, co-presenter of the BBC’s Sky at Night programme, told BBC News: “It is quite mind boggling. It has the potential to turn physics on its head. We have a number of mysteries that remain unsolved. And this could give us the key answers to solve these mysteries.”

It’s from Pallab Ghosh, BBC News

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article